Vyberte stranu

Slovenská únia podporovaného zamestnávania

SÚPZ

Vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie SÚPZ

 1. Aktivizácia a príprava na prácu užívateľov sociálnych služieb v procese  deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb – úlohy manažmentov(16 hodín)

Cieľ kurzu: poskytnutie vedomostí a informácií pre manažmenty a pracovníkov zariadení sociálnych služieb, ktorí sa pripravujú a realizujú transformáciu inštitucionálne poskytovaných sociálnych služieb na komunitnú formu – formou transformačných plánov.- informácie o špecifikách práce s cieľovými skupinami prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) s cieľom aktivizácie, participácie a podpory začleňovania do komunity

 • informácie o diagnostike potenciálu pre pracovné a sociálne začlenenie, podpore a rozvoji zručností v oblasti mobility, sociálnych a komunikačných zručností, ako aj kognitívnych zručností, podporujúcich možné začlenenie do komunity
 • informácie o metódach práce pre aktivizáciu a participáciu PSS a nástrojoch pre podporu aktivizácie a participácie PSS v komunite, ďalej vytvoriť a realizovať v spolupráci s PSS individuálne plánovanie – individuálny plán sociálneho a pracovného začlenenia PSS
 1. Podporované zamestnávanie ako súčasť podpory v komunite (32 hodín)

Cieľ kurzu: poskytnúť informácie ohľadom:

 • prepájania sociálnych služieb a služieb zamestnanosti – sieťovanie subjektov v komunite a nástrojov pre spoluprácu
 • implementácie prístupu zameraného na PSS formou sprevádzania počas poskytovania sociálnej služby s využitím ponuky služieb zamestnanosti
 • realizácie programov podporujúcich procesy aktivizácie a zamestnania PSS a tvorby modelov pracovného začleňovania s využitím dostupných nástrojov podľa súčasne platnej legislatívy
 • podpory sieťovania služieb medzi kľúčovými partnermi z komunity
 • dobrej praxe pre úplnú participáciu a aktivizáciu užívateľov sociálnych služieb do komunity – využitie v transformačných plánoch.

Termín a miesto konania vzdelávania:

Vzdelávanie Sever

11.-12.7.2019; 15.-16.7.2019 – Úrad Žilinského samospráv. kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
3.- 4.9.2019 – CSS STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina

Zúčastnili sa zamestnanci nasledovných zariadení:

 • CSS Zákamenné, Zákamenné 559, 029 56 Zákamenné
 • CSS STRANÍK-Zástranie, Kultúrna ulica 41/29, 010 03 Žilina
 • DSS a ŠZ Liptovský Hrádok, Pod Lipami 105/16, 03301 Liptovský Hrádok
 • CSS – AVE Dubnica nad Váhom, Športovcov č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • DSS Adamovské Kochanovce, Adamovské Kochanovce 122, 913 05 Adamovské Kochanovce
 • CSS – Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca

Termín a miesto konania vzdelávania:

Vzdelávanie Západ

20. – 21.8.2019, 3.- 4.9.2019, 23.- 24.9.2019 – DSS a ZPS Rača, Podbrezovská 8701/28, 831 06 Bratislava

Zúčastnili sa zamestnanci nasledovných zariadení:

 • DSS pre deti a dospelých v Rohove, Rohov č. 27, 906 04 Rohov
 • DSS pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec, ul. SNP 767/6, 93028 Okoč
 • Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná 10, 925 09 Košúty
 • Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni, SNP 38, 900 84 Báhoň
 • DSS a ZpS – Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava
 • DSS a ZPS Rača, Podbrezovská 8701/28, 831 06

V rámci NP DI PTT sa konal tematický workshop, s názvom „Prečo majú zamestnávatelia zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím“

3. 10. 2019 – Európske informačné centrum, Palisády 29, 811 06 Bratislava, lektorovala PhDr. Ľubica Mattovičová

Náš tip

SÚPZ je partnerom projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

VIAC INFO TU

Slovenská únia podporovaného zamestnávania

Panenská 29
811 03 Bratislava

Telefón

+421 905 785 200

EMAIL

supz@supz.sk