Akreditované vzdelávanie SÚPZ

шаблоны Shape5
шаблоны онлайн магазинов joomla

1. Aktivizácia a príprava na prácu užívateľov sociálnych služieb v procese  deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb - úlohy manažmentov (16 hodín)

Cieľ kurzu: poskytnutie vedomostí a informácií pre manažmenty a pracovníkov zariadení sociálnych služieb, ktorí sa pripravujú a realizujú transformáciu inštitucionálne poskytovaných sociálnych služieb na komunitnú formu - formou transformačných plánov.- informácie o špecifikách práce s cieľovými skupinami prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) s cieľom aktivizácie, participácie a podpory začleňovania do komunity 

- informácie o diagnostike potenciálu pre pracovné a sociálne začlenenie, podpore a rozvoji zručností v oblasti mobility, sociálnych a komunikačných zručností, ako aj kognitívnych zručností, podporujúcich možné začlenenie do komunity

- informácie o metódach práce pre aktivizáciu a participáciu PSS a nástrojoch pre podporu aktivizácie a participácie PSS v komunite, ďalej vytvoriť a realizovať v spolupráci s PSS individuálne plánovanie - individuálny plán sociálneho a pracovného začlenenia PSS

 

2. Podporované zamestnávanie ako súčasť podpory v komunite (32 hodín)

Cieľ kurzu: poskytnúť informácie ohľadom:

- prepájania sociálnych služieb a služieb zamestnanosti - sieťovanie subjektov v komunite a nástrojov pre spoluprácu

- implementácie prístupu zameraného na PSS formou sprevádzania počas poskytovania sociálnej služby s využitím ponuky služieb zamestnanosti

- realizácie programov podporujúcich procesy aktivizácie a zamestnania PSS a tvorby modelov pracovného začleňovania s využitím dostupných nástrojov podľa súčasne platnej legislatívy

- podpory sieťovania služieb medzi kľúčovými partnermi z komunity

- dobrej praxe pre úplnú participáciu a aktivizáciu užívateľov sociálnych služieb do komunity - využitie v transformačných plánoch.

 

Vzdelávanie „Sever“

Termín a miesto konania vzdelávania:
11.-12.7.2019; 15.-16.7.2019 - Úrad Žilinského samospráv. kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
3.- 4.9.2019 - CSS STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina

Zúčastnili sa zamestnanci nasledovných zariadení:
CSS Zákamenné, Zákamenné 559, 029 56 Zákamenné
CSS STRANÍK-Zástranie, Kultúrna ulica 41/29, 010 03 Žilina
DSS a ŠZ Liptovský Hrádok, Pod Lipami 105/16, 03301 Liptovský Hrádok
CSS - AVE Dubnica nad Váhom, Športovcov č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
DSS Adamovské Kochanovce, Adamovské Kochanovce 122, 913 05 Adamovské Kochanovce
CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca

 

Vzdelávanie „Západ“

Termín a miesto konania vzdelávania:
20. – 21.8.2019, 3.- 4.9.2019, 23.- 24.9.2019 – DSS a ZPS Rača, Podbrezovská 8701/28, 831 06 Bratislava

Zúčastnili sa zamestnanci nasledovných zariadení:
DSS pre deti a dospelých v Rohove, Rohov č. 27, 906 04 Rohov
DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, ul. SNP 767/6, 93028 Okoč
Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná 10, 925 09 Košúty
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni, SNP 38, 900 84 Báhoň
DSS a ZpS – Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava
DSS a ZPS Rača, Podbrezovská 8701/28, 831 06

 

V rámci NP DI PTT sa konal tematický workshop, s názvom „Prečo majú zamestnávatelia zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím“

3. 10. 2019 - Európske informačné centrum, Palisády 29, 811 06 Bratislava, lektorovala PhDr. Ľubica Mattovičová

новостной портал рынка недвижимости
Полотенца, Скатерти, Салфетки, Кухонные комплекты